Våre kjøpsvilkår / Our purchase terms

Les mer / Learn more

Våre kjøpsvilkår / Our purchase terms

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger er det selskapet som er oppgitt i bunnen til nettbutikken.Vikonsept as Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Les mere her: Kundeservice

Ved julegaver er det bytterett innen 10.januar mot ordrenummer eller kvittering.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene. Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen. Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene. Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kontakt oss: Memini Kundesenter

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning:

Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Les mere her: Kundeservice

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Les mere her: Kundeservice

Minstealder

For å kunne handle hos Memini må du være over 18 år.

De ovennevnte vilkårene kan endres når som helst og uten forvarsel. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene regelmessig før du bestiller produkter i tilfelle det er noen endringer.

 

Generally

This purchase is governed by the following standard terms of sale for consumer purchases of goods over the Internet. By consumer purchase is meant here the sale of goods to consumers who do not primarily act as part of business activity and when the seller acts in business activities with the sale of goods over the internet.
Sales to consumers are regulated, among other things, in the Consumer Purchase Act and the Repeal Act.


Agreement

The agreement between the buyer and the seller consists of the information the seller gives about the purchase in the ordering solution in the online store (including information on the nature of the goods, quantity, quality, other properties, price and delivery conditions), any direct correspondence between the parties (for example e-mail) and these terms of sale.
In the event of a conflict between the information given by the seller about the purchase in the ordering solution in the online store, direct correspondence between the parties and the terms of the sales conditions, direct correspondence between the parties and the information given in the ordering solution precedes the sales conditions, provided that this does not conflict with binding legislation.


The Parties

The seller is the company that is stated at the bottom of the webshop.Vikonsept as Købper is the person who makes the order.
Pricing

The prices, which are stated in the online store, include VAT unless the buyer chooses to display prices without VAT or is registered as a user from a country outside Norway. Information on the total costs that the buyer will pay, including all taxes (VAT, customs, etc.) and delivery costs (freight, postage, invoice fees, packaging, etc.) and specification of the individual items in the total price, are given in the ordering solution before the order has been made. (Supply of goods abroad, Svalbard or Jan Mayen will be sold without the addition of VAT.)

Sourcing

The agreement is binding on both parties when the buyer's order is received by the seller. However, a party is not bound by the agreement if there has been a typing or key error in the offer from the seller in the ordering solution in the online store or in the buyer's order, and the other party realized or should have realized that such a mistake existed.


Order confirmation

You will receive an order confirmation email immediately after the purchase is completed. It is recommended that the buyer verifies that the order confirmation corresponds to the order with respect to the number, type of product, price, etc. If there is no correspondence between the order and the order confirmation, the buyer should contact the seller as soon as possible.


Payment

The seller may demand payment for the goods from the time it is sent from the seller to the buyer. If the buyer uses a credit card or debit card upon payment, the seller can reserve the purchase price on the card when ordering.
A credit card is a payment card where the settlement for the purchase takes place afterwards by the credit provider (the credit card company) sending the cardholder invoice with the requirement for payment. A debit card is a payment card linked to a deposit account. Use of the card means that the user's account is charged and the amount is transferred to the payee's account.
When paying by credit card, the Act on Credit Purchases etc. apply.


Delivery with

Delivery of the goods from the seller to the buyer takes place in the manner, at the place and until the time specified in the ordering solution in the online store. If the delivery time is not stated in the ordering solution or e-mail that comes with the order confirmation, the seller shall deliver the goods to the buyer within a reasonable time and no later than 30 days after the order from the customer. If the seller is to make sure that the goods are sent to the buyer, he is obliged to have the goods transported to the destination in a suitable manner and on normal terms for such transport. The destination is with the buyer unless otherwise specifically agreed between the parties.


The risk of the item

The risk of the goods passes to the buyer when the thing is taken over by the buyer in accordance with the agreement. If the delivery time has arrived and the buyer fails to take over an item placed at his or her disposal under the agreement, the buyer nevertheless has the risk of loss or damage due to the properties of the item itself.


Right of withdrawal

The buyer may undo the purchase of the goods in accordance with the provisions of the repeal law. Read more here: Customer service
By Christmas gifts it is a right of exchange within 10 January against the order number or receipt.
If the buyer receives the claim form and the necessary information at a later date than on the delivery of the goods, the cancellation period begins to run from the day the buyer receives the claim form and the information. If the buyer has not received sufficient information or cancellation form, the cancellation deadline will still expire 3 months after the goods have been received. If the buyer has not received information about the right of withdrawal at all, the deadline will be 1 year.
The message from the buyer to the seller regarding the use of the right of withdrawal should, by way of evidence, be in writing (cancellation form, e-mail, fax or letter), and it must contain information on how the buyer will return the goods to the seller 

The buyer shall return the goods without undue delay, and no later than 14 days after notification after the right of withdrawal, or hand them over to the seller if the seller has not offered to collect the goods. If the buyer has explicitly chosen a different type of delivery than the standard delivery that the seller offered, the seller shall nevertheless not pay the additional costs this entailed. Repayment shall take place without undue delay, and no later than 14 days from when the seller received notification of the buyer's decision to use the right of withdrawal. Unless otherwise expressly agreed with the buyer, the refund shall be made using the same means of payment used by the buyer. The buyer shall not pay any kind of fee as a result of the refund. The seller may return the refund until the goods have been received, or until the buyer has submitted documentation that the goods have been returned. This does not apply when the seller has offered to pick up the goods. The buyer must bear the costs of returning the goods if the cancellation right is used. The buyer can examine the product before he or she repents the purchase. The product must nevertheless be able to be returned to the seller in approximately the same condition and quantity as it was in when the buyer received it. The seller may require the consumer to replace the value reduction due to the buyer's handling of the goods which has not been necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods. The buyer should return the item to the seller in the original packaging if possible. The buyer cannot regret the purchase of goods that deteriorate rapidly, goods which for reasons of health or hygiene are not suitable for return, or on audio and video recordings (including CDs, DVDs) or computer programs where the seal is broken.


Examination of the item

When the buyer receives the goods, it is recommended that he or she, to a reasonable extent, investigate whether it is in accordance with the order, whether it has been damaged during transport or if it otherwise has defects. If the item does not match the order or has defects, the buyer must notify the seller of a complaint, cf. the point of the contract on “Complaints in case of defect and deadline for reporting claims for delay”.


Complaints

If there is a defect in the item, the buyer must, within a reasonable time after he or she discovered it, notify the seller that he or she will invoke the defect. Contact us: Memini Customer Center


Buyer's rights upon delay

If the seller does not deliver the goods or delivers them too late according to the agreement between the parties, and this is not due to the buyer or conditions on the buyer's side, the buyer may, in accordance with the rules in the Consumer Purchase Act chapter 5, keep the purchase price back, demand fulfillment, cancel the agreement and claim compensation from the seller. Fulfillment: If the seller does not deliver the goods at the time of delivery, the buyer can maintain the purchase and set a reasonable deadline for fulfillment by the seller. The buyer can nevertheless not demand fulfillment if there is an obstacle that the seller cannot overcome or if fulfillment will entail such a great disadvantage or expense for the seller that it is in material disproportion with the buyer's interest in the seller fulfilling. If the difficulties fall away within a reasonable time, the consumer may demand fulfillment. Lifting: The buyer can terminate the agreement with the seller if the delay is significant or if the seller does not deliver the goods within the additional deadline for fulfillment that the buyer has stipulated. The buyer can nevertheless not terminate the agreement while the additional deadline runs, unless the seller has stated that he or she will not fulfill the deadline.


Replacement:

The buyer can also claim compensation for loss he or she suffers as a result of the delay on the part of the seller, cf. section 24 of the Consumer Purchase Act. Read more here: Customer service
The buyer must notify the seller of the claim in case of a complaint, cf. the point of this contract on "Complaints in case of defect and deadline for reporting claims in case of delay".


Buyer's rights in case of defect

If the item has a defect and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's side, the buyer can, in accordance with the rules in the Consumer Purchase Act chapter 6, keep the purchase price back, choose between rectification and replacement, demand a price reduction, demand the agreement raised and compensation from the seller.
Correction or replacement: If the item has a defect, the buyer may demand that the seller correct the defect or hand over the corresponding goods. The seller may oppose the buyer's claim if the execution of the claim is impossible or causes the seller unreasonable costs.
The seller must make the correction or replacement within a reasonable time. Correction or delivery must be made at no cost to the buyer, without the risk that the buyer will not cover his outlays and without significant inconvenience to the buyer. The seller cannot make more than two attempts at rectification or replacement for the same defect, unless there are particular reasons why further attempts are reasonable.

Even if the buyer does not require rectification or replacement, the seller can offer rectification or replacement if this happens without delay. If the seller provides such rectification or replacement, the buyer cannot demand a price reduction or cancellation.
Price reduction: If the defect is not corrected or replaced, the buyer may demand a proportional discount.
Lifting: Instead of discounting, the buyer can cancel the agreement, except when the defect is insignificant.
Compensation: The buyer may also claim compensation for financial loss he or she suffers as a result of the goods having a defect, cf. section 33 of the Consumer Purchase Act.
The buyer must notify the seller of the claim in case of a complaint, cf. the point of this contract "Complaints in case of defect and deadline for reporting claims in case of delay". The rules on complaints apply in addition to, and regardless of, the rules on the right of withdrawal and any guarantees provided by the seller.


The seller's rights at the buyer's default

If the buyer does not pay or meet the other obligations under the agreement, and this is not due to the seller or circumstances on the seller's side, the seller may, in accordance with the rules in the consumer purchase law chapter 9, keep the goods back, demand the fulfillment of the agreement, demand the agreement lifted and compensation from the seller. buyer. The seller may also, in the circumstances, claim interest on late payment, collection fee and fee for non-prepaid uncollected goods.
Fulfillment: If the buyer does not pay, the seller can maintain the purchase and demand that the buyer pay the purchase price (fulfillment). If the goods are not delivered, the seller loses his right if he waits unreasonably long to promote the claim. • Raising: In the event of a material breach of payment or other material breach by the buyer, the seller may terminate the agreement. However, the seller cannot raise after the purchase price has been paid.
The seller can also cancel the purchase if the buyer does not pay within a reasonable additional deadline for fulfillment that the seller has determined. The seller can still not raise while the additional deadline runs, unless the buyer has said that he or she does not want to pay.
Compensation: The seller may claim compensation from the buyer for financial loss he or she suffers as a result of a breach of contract by the buyer, cf. section 46 of the Consumer Purchase Act.
Interest on late payment / collection fee: If the buyer does not pay the purchase price according to the agreement, the seller can claim interest on the purchase price according to the Act on interest on late payment. In the event of non-payment, the claim can, after prior notice, be sent for debt collection, and the buyer can then be held liable for fees pursuant to the law on debt collection and other collection of overdue monetary claims.
Fees for uncollected non-prepaid goods: If the buyer fails to collect unpaid goods, the seller can charge the buyer with a fee of NOK 500, - + return shipping cost. The fee must cover the seller's actual outlay to deliver the goods to the buyer. Such a fee cannot be charged to buyers under the age of 18.


Warranty

Warranty provided by the seller or manufacturer grants the buyer rights in addition to the rights that the buyer already has under mandatory law. Thus, a guarantee does not imply any limitations on the buyer's right to claim and claims in the event of delay or defects by item "Buyer's rights in case of delay" and "Buyer's rights in case of defect".


Personal information

Unless the buyer agrees to anything else, the seller can only collect and store the personal information that is necessary for the seller to be able to carry out the obligations under the agreement. The personal data of the buyer under the age of 15 cannot be obtained unless the seller has the consent of parents or guardians. The buyer's personal information shall only be disclosed to others if it is necessary for the seller to have the agreement with the buyer, or in the legal case. The seller can only obtain the buyer's personal number if there is a factual need for secure identification and such collection is necessary.
If the seller wants to use the buyer's personal information for other purposes, for example to send the buyer advertising or information beyond what is necessary to have the agreement completed, the seller must obtain the buyer's consent at the conclusion of the agreement. The seller must provide the buyer with information about what the personal information should be used for and about who will use the personal information. The buyer's consent must be voluntary and delivered by an active action, for example, by ticking.
The buyer should be able to easily contact the seller, for example by telephone or e-mail if he or she has questions about the seller's use of personal data or if he or she wants the seller to delete or change the personal information.


Cookies

Our online store contains so-called cookies. You can look around the Internet shop without cookies, but you can't shop. We use cookies to handle the contents of your shopping cart. There is a text file stored on your computer. We also store information if you have chosen to see the category pages with or without pictures.

Conflict solving

The parties shall endeavor to resolve any disputes amicably. The buyer can contact the Consumer Council for assistance in any dispute with the seller. If an amicable solution is not achieved after mediation in the Consumer Council, the parties may request in writing that the Consumer Council promotes the dispute for the Consumer Disputes Committee. 13) Decisions of the Consumer Disputes Committee are enforceable four weeks after preaching. Before the decision is enforceable, the parties may, by submitting a summons to the Consumer Disputes Committee, bring the decision before the district court.
See Act of 28 April 1978 No. 18 on the Consumer Disputes.

Read more here: Customer service


Minimum

To be able to shop at Memini you must be over 18 years old.
The above terms may change at any time and without notice. It is your responsibility to check these terms and conditions regularly before ordering products in case there are any changes.Tilbake
Vikonsept AS | Postboks 2515, 5512 , Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605