Personvernerklæring / Privacy Policy

Les mer / Learn more

Personvernerklæring / Privacy Policy

Vi ønsker å informere deg om hvilken informasjon vi samler inn ved ditt besøk på vårt nettsted og til hvilket formål denne informasjonen benyttes og håndteres. Vi gjennomfører også tiltak for å sikre ditt personvern og den informasjonen vi lagrer hos oss.

Vikonsept AS har ansvaret for behandling av personopplysninger på www.memini.no. Vi er også ansvarlig for de personopplysningene vi innhenter via andre systemer/medier, som blant annet sosiale medier og analyseverktøyer, blir behandlet i henhold til regelverket.

Det regnes som frivillig om du som besøker vårt nettsted oppgir personopplysninger knyttet til ulike tjenester via forespørselsskjema, kontaktskjema, bestilling og påmelding til nyhetsbrev, samt eventuelle andre skjemaer. Ved behov for samtykke vil dette være godt synlig for den besøkende. Vi innhenter og behandler ulike data via våre digitale plattformer for å bedre vårt informasjonstilbud til de besøkende og for å kunne levere våre tjenester.

Du har rett til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon vi lagrer om deg. Ved å benytte deg av vårt nettsted samtykker du til at vi lagrer informasjonen beskrevet under. Du har videre ingen plikt til å oppgi noen andre personopplysninger til oss i Vikonsept AS, og vi innhenter ikke eller lagrer opplysninger av sensitiv art via våre digitale plattformer.

Vi vil eventuelt oppdatere informasjonen i vår Personvernerklæring etter behov og endringer internt i vår bedrift. 

Hva er egentlig personopplysninger?

  • Opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Grunnleggende informasjon som navn, kontaktopplysninger som e-post, telefon og adresse, bilder, fødselsnummer, og arbeidsgivere.
  • Sensitive personopplysninger er blant annet rasemessig eller etnisk bakgrunn, religiøs eller politiske oppfatninger, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.
  • Opplysninger knyttet til kundeforhold som registrering i forbindelse med prosjektsamarbeid, fakturering, generell kontakt, tredjeparter og markedsføring.
  • Adferdsmønster og demografisk informasjon som kjønn, lokasjon og nettlesere.

Hvordan får vi personopplysninger fra deg?

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk eller interaksjon med en nettside lagres i din nettleser sitt minne. Hensikten med slike kapsler er å huske tidligere brukerinnstillinger og gi en mer personlig tilpasset brukeropplevelse eller innhente statistikk som gir innsikt i brukeratferd slik at nettsiden kan optimaliseres.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler av nettopp slike hensyn, men samler ikke på data som kan identifisere deg eller som vil kunne krenke ditt personvern.

Informasjonskapselen samler blant annet inn IP-adressen din, men det er lagt inn et script som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen før informasjonen lagres av vårt analyseverktøy.  Dette gjør at adressen ikke kan benyttes for å identifisere den enkelte bruker. Dersom vi benytter annonseringer for å skape trafikk og interesse inn til vår nettside vil vi kunne innhente samme informasjon som beskrevet over.

Du kan selv slette vedvarende lagring av informasjonskapsler i din nettleser, fremgangsmåten er noe ulik etter hvilken nettleser du benytter. Du kan også blokkere fremtidig lagring av informasjonskapsler i nettleserens meny. Du kan eventuelt følge guiden om håndtering og sletting av informasjonskapsler som Nettvett.no har tilgjengelig på sine sider.

Via kontaktskjema, bestillingsskjema, nyhetsbrev og direkte kontakt

Ved å benytte vårt kontaktskjema, bestillingsskjema, påmelding til nyhetsbrev eller du kontakter oss direkte lagres denne informasjon via vårt epostsenter, vårt system for håndtering av nyhetsbrev, prosjekthåndteringssystem eller telefonhistorikk. Du kan enkelt be om å slettes fra våre systemer som lagrer denne informasjonen.

Informasjon via andre kilder

I vårt tjenesteområde hender det at vi via tredjeparter eller andre kilder får anbefalt å ta kontakt med deg, vanligvis i forbindelse med kundeforhold og samarbeid med andre kunder. Denne informasjonen lagres i vårt epostsenter, prosjektstyringsverktøyer eller på telefon dersom vi kontakter deg. Du kan enkelt be om å slettes fra våre systemer som lagrer denne informasjonen.

Så hva bruker vi personopplysningene til?

Statistikk og analyser

Via informasjonskapsler og annonsering på andre digitale plattformer samles data som viser hvordan du kom til denne siden, som f.eks. via søk eller en ekstern lenke, hvordan du har navigert i nettsiden sin underliggende struktur, om du besøkte siden med pc eller mobil og hvor lenge du var på de ulike sidene. Denne informasjonen er nyttig for å kunne gjøre nettsiden mer brukervennlig og forbedre vår kommunikasjon til deg som bruker.

Feilsøking og sperring

Vårt nettsted er installert på en server hvor alle besøk lagres i en besøkslogg og en feilmeldingslogg hvor din IP-adresse knyttes til besøket og tidspunktet for besøket. Dette gjør vi for å kunne feilsøke eventuelle problemer, utlevere data til myndigheter i de tilfeller en begjæring foreligger, samt å kunne identifisere og sperre for hackerangrep.

Leveranse og oppfølging av tjenester

For å kunne yte service og levere våre tjenester behandler vi personopplysninger i forbindelse ved e-post dialoger, fakturering, regnskap, kundeservice og generell oppfølging av deg som kunde av våre tjenester. Når du har et aktivt kundeforhold hos oss anses kontakt med deg som et naturlig ledd i vårt samarbeid.

Hvor lenge må vi lagre opplysningene?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for vårt tjenestetilbud eller statistikk/analysebehov. Så lenge du er i aktiv kontakt eller relasjon med oss vil vi beholde informasjonen frem til den ikke lenger er nødvendig eller du ber om å bli slettet fra våre systemer.

Merk at persondata som samles inn på vårt nettsted vil også oppbevares i en sikkerhetskopi i inntil 1 måned etter at data er slettet. Dette fordi vi er avhengig av å kunne hente inn all data i tilfelle det oppstår et fullstendig datatap.

Hvem utleverer vi disse opplysningene til?

Underleverandører og samarbeidspartnere

Vi utleverer opplysninger til andre troverdige parter kun med ditt samtykke, samt til de databehandlere som arbeider som underleverandører hos oss og som da behandler dine opplysninger etter våre regler og formål med håndtering av personopplysninger.

Det deles kun informasjon som er nødvendig for normal tjenesteleveranse hos oss.  Ingen av våre underleverandører eller samarbeidspartnere knyttet til oss kan bruke disse opplysningene til annet formål enn avtalt med oss. Alle våre ansatte er underlagt taushetsplikt vedrørende dine personopplysninger.

Av juridiske årsaker

Vi kan være pålagt å dele opplysninger i lovbestemte tilfeller, dette være seg pålegg fra offentlige myndigheter som domstoler eller politi under juridiske prosesser.

Endringer i selskapet

Dersom Vikonsept AS blir en del av et oppkjøp, fusjon eller andre former for partnerskap vil du varsles om de eventuelle endringene i selskapet og hvilke valg du måtte ha angående den informasjonen vi har lagret hos oss.

Hvordan beskytter vi personvernopplysningene?

Alle våre datamaskiner og teknisk utstyr på våre kontorer er sikret med passord. Våre avdelinger/kontorer er sikret med skallsikring og vi har rutiner for tiltak dersom det er mistanke om sikkerhetsbrudd hos oss internt, eller via våre samarbeidspartnere. Vi har varslingssystem om det oppstår mistanke om hacking eller andre hendelser hos vår serverleverandør som vil kunne resultere i sikkerhetsbrudd.

Vi lagrer det meste av personopplysninger knyttet til kundeforhold i skybaserte løsninger, og i noen tilfeller lokalt på våre datamaskiner og teknisk utstyr. Ved spesielle tilfeller håndteres informasjonen i printet format, som da makuleres eller arkiveres trygt i etterkant. 

Ønsker du å rette eller slette opplysningene dine?

Ønsker du at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg, eller innsyn i hvilke personopplysninger vi lagrer, vennligst ta kontakt med oss på hello@memini.no eller på telefon 52 71 69 95.

Har du mistanke om at det er brudd i våre rutiner eller våre samarbeidspartnere sine rutiner ber vi deg kontakte oss så snart som mulig, slik at vi kan gjennomføre tiltak.

Begrensning av ansvar

Der vi er tilknyttet kunder eller tredjeparter som kan håndterer sensitiv informasjon som fødselsnummer, personnummer eller konto/bank informasjon (dette være seg nettbutikker og andre som tilbyr tjenester knyttet til betaling, registrering og lignende) er disse partene ansvarlig for håndtering av den informasjonen du registrer.

Ved linker til andre nettsteder eller systemer forlater du vår digitale plattform, og vi er ikke ansvarlige for tilgjengeligheten eller innholdet som presenteres på disse nettstedene eller systemene. De eksterne sidene er selv ansvarlig for vilkår og vern på sine plattformer.

 

 

We want to inform you of what information we collect on your visit to our site and for what purpose this information is used and managed. We also implement measures to safeguard your privacy and the information we store with us.
Vikonsept AS is responsible for processing personal data at www.memini.no. We are also responsible for the personal information we collect via other systems / media, such as social media and analysis tools, being treated in accordance with the regulations.
It is considered voluntary if you who visit our website provide personal information related to various services via request form, contact form, ordering and registration for newsletter, as well as any other forms. If needed, this will be clearly visible to the visitor. We collect and process various data through our digital platforms to improve our information provision to our visitors and to deliver our services.
You have the right to access, change and delete personal information we store about you. By using our site, you agree that we will store the information described below. You also have no obligation to provide any other personal information to us in Vikonsept AS, and we do not collect or store information of a sensitive nature via our digital platforms.
We will possibly update the information in our Privacy Statement as needed and changes internally in our company.


What is personal information?

Information that can be linked to you as an individual. Basic information such as name, contact information such as e-mail, phone and address, pictures, national identity number, and employers.
Sensitive personal information includes racial or ethnic background, religious or political beliefs, health conditions, sexual relations or membership in trade unions.
Information related to customer relationships such as registration in connection with project collaboration, invoicing, general contact, third parties and marketing.
Behavioral patterns and demographic information such as gender, location and browsers.
How do we get personal information from you?

Cookies

We use cookies on this website. A cookie is a text file that when viewed or interacted with a website is stored in your browser's memory. The purpose of such capsules is to remember past user settings and provide a more personalized user experience or obtain statistics that provide insight into user behavior so that the website can be optimized.
This website uses cookies of just such considerations, but does not collect data that may identify you or may violate your privacy.
The cookie collects, among other things, your IP address, but a script has been added that removes the last digits from the IP address before the information is stored by our analysis tool. This means that the address cannot be used to identify the individual user. If we use advertisements to create traffic and interest in our website, we will be able to obtain the same information as described above.
You can even delete persistent storage of cookies in your browser, the procedure is somewhat different from which browser you use. You can also block future storage of cookies in the browser's menu. You can optionally follow the guide on handling and deleting cookies that Nettvett.no has available on its pages.
Via contact form, order form, newsletter and direct contact

By using our contact form, order form, registration for newsletter or you contact us directly, this information is stored via our email center, our system for handling newsletters, project management system or telephone history. You can easily request to be deleted from our systems that store this information.


Information via other sources

In our service area, we may be advised, through third parties or other sources, to contact you, usually in relation to customer relationships and cooperation with other customers. This information is stored in our email center, project management tools or by telephone if we contact you. You can easily request to be deleted from our systems that store this information.
So what do we use the personal information for?

Statistics and analyzes

Through cookies and advertising on other digital platforms, data is gathered that shows how you came to this page, such as. via search or an external link, how you have navigated in the web site's underlying structure, whether you visited the page with pc or mobile and how long you were on the various pages. This information is useful for making the website more user-friendly and improving our communication to you as a user.


Troubleshooting and blocking

Our site is installed on a server where all visits are stored in a visit log and an error log where your IP address is associated with the visit and the time of the visit. We do this in order to troubleshoot any issues, hand over data to authorities in cases where a petition is available, and to identify and block hacker attacks.

Delivery and follow-up of services

In order to provide service and deliver our services, we process personal information in connection with e-mail dialogues, invoicing, accounting, customer service and general follow-up of you as a customer of our services. When you have an active customer relationship with us, contact with you is considered a natural part of our cooperation.


How long do we have to store the information?

We store your personal information as long as it is necessary for our services or statistics / analysis needs. As long as you are in active contact or relationship with us, we will keep the information until it is no longer required or you request to be deleted from our systems.
Note that personal data collected on our site will also be stored in a backup for up to 1 month after data is deleted. This is because we rely on being able to retrieve all data in the event of a complete data loss.


Who do we disclose this information to?

Subcontractors and partners

We provide information to other credible parties only with your consent, as well as to the data processors who work as subcontractors with us and who then process your information in accordance with our rules and purposes with the handling of personal data.
Only information that is necessary for normal service delivery to us is shared. None of our subcontractors or affiliates with us may use this information for any purpose other than agreed with us. All our employees are subject to confidentiality regarding your personal information.


For legal reasons

We may be required to share information in statutory cases, this being an order from public authorities such as courts or police during legal proceedings.


Changes in the company

If Vikonsept AS becomes part of an acquisition, merger or other form of partnership, you will be notified of any changes in the company and what choices you may have regarding the information we have stored with us.


How do we protect your privacy information?

All our computers and technical equipment in our offices are password protected. Our departments / offices are secured with shell insurance and we have routines for measures if there is suspicion of a breach of security within us, or via our partners. We have notification systems if there is suspicion of hacking or other events with our server provider that could result in security breaches.
We store most of the personal information related to customer relationships in cloud-based solutions, and in some cases locally on our computers and technical equipment. In special cases, the information is handled in the printed format, which is then shredded or filed safely afterwards.


Do you want to correct or delete your information?

If you want us to delete personal information we have stored about you, or access to which personal information we store, please contact us at hello@memini.no or by telephone +47 52 71 69 95.
If you suspect that there are breaches of our routines or our partners' routines, please contact us as soon as possible so that we can implement measures.


Limitation of liability

Where we are affiliated with customers or third parties who can handle sensitive information such as the national identity number, social security number or account / bank information (be it online stores and others that offer payment, registration and the like), these parties are responsible for managing the information you register .
By linking to other sites or systems, you leave our digital platform and we are not responsible for the availability or content presented on these sites or systems. The external pages are themselves responsible for terms and protection on their platforms.

 

Tilbake
Vikonsept AS | Postboks 2515, 5512 , Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605