Bærekraft

Memini skal stå for bærekraft!

Les mer

Bærekraft

Vi ønsker en bevisstgjøring rundt hva man kjøper og og hva den totale prisen blir når også miljøet tas med i regnskapet.  Memini produkter blir ofte gjenbrukt og resolgt, noe som viser at kvaliteten en varig og designet tidløst. I tillegg jobber vi for etisk og miljøvennlig produksjon.  Hyppig skiftende trender i motebildet fører til bruk og kast produkter. Memini tilbyr barneklær med en tidløs og klassisk stil. I Norge kastes det årlig over 110.000 tonn tekstiler fra norske husholdninger, der er omtrent halvparten er klær. Vi ønsker å oppmuntre til et smartere og mer bærekraftig klesforbruk. Derfor jobber vi i Memini med å produsere varige, tidløse plagg som kan gå i arv og brukes år etter år. Les mere om dette her: Miljøvennlig produksjon

1. Invester i kvalitetsklær

Folk har en tendens til å velge umiddelbar tilfredsstillelse over langvarig tilfredshet. Et klesplagg fra en rimelig, ikke-bærekraftig produsent ønsker umiddelbart kunden velkommen ved å lokke dem med lave priser. Man tenker ikke på hvor lenge plagget vil vare, når det vil slutte å være på mote og når vil kjøperen ikke lenger vil bruke det. Ved å være mer bevisste av hvilke kjøp vi gjør  investerer vi i klær som sparer penger og planeten på lang sikt.

2. Tenk igjennom dine vedlikeholdsvaner

Vi har som hovedmål å forandre måten klær blir tatt vare på, fordi 25 prosent av et plaggs karbonavtrykk speiler måten det er tatt vare på. Ved skjeldner vask og ved å bruke lavere temperaturer reduserer energien og vannet som brukes, og utvider et plaggs levetid fordi det tar bedre vare på plaggets materialer. Mer bærekraftig behandling hjelper klærne til å vare lenger og reduserer miljøskader. Tre viktige råd her er : vask sjeldnere, vask ved lavere temperaturer og bare rens plagget når det er nødvendig.

3. Bedre vasketeknologi

Innovasjon i teknologi har vært viktig for å utnytte fornybare energikilder som solenergi og vindkraft, men de er også viktige når det gjelder mer etiske vaskevaner. En moderne vaskemaskin kan spare 80% mer energi enn en som er fem år gammel og 60% bare ved å slippe temperaturen fra 40 til 30 grader. Flertallet av oss ikke optimaliserer ikke sin produktpleie på denne måten, og over en tredjedel av oss har aldri endret sine vaskevaner siden de ble lært dem.

4. Reparasjon, gjenbruk,  resirkulere.

På dette tidspunktet kan det virke logisk å kaste klær i søppel, og som en konsekvens blir over en million tonn tekstiler kastet hvert år. I virkeligheten er et plaggs livssyklus langt fra over, og selv når det er, er søppel ikke stedet for det.

 

Frequently changing trends in fashion picture lead to use and discard products. Memini offers children's clothing with a timeless and classic style. In Norway, more than 110,000 tonnes of textiles from Norwegian households are thrown annually, which is about half the clothes. We want to encourage a smarter and more sustainable clothing consumption. Therefore, we work in Memini to produce durable, timeless garments that can be inherited and used year after year. We want an awareness of what one buys and what the total price will be when the environment is included in the accounts. Memini products are often reused and resolved, showing that the quality is durable and timeless. In addition, we work for ethical and environmentally friendly production. Read more about this here: Environmentally friendly production


1. Invest in quality clothing

People tend to choose immediate satisfaction over long-term satisfaction. A garment from an affordable, non-sustainable manufacturer immediately welcomes the customer by enticing them with low prices. One does not think about how long the garment will last, when it will cease to be fashionable and when will the buyer no longer use it. By being more aware of what purchases we make, we invest in clothing that saves money and the planet in the long term.


2. Think about your maintenance habits

Our main goal is to change the way clothes are taken care of, because 25 percent of a garment's carbon footprint reflects the way it is taken care of. By scrubbing and using lower temperatures, the energy and water used reduce the life of a garment because it takes better care of the garment materials. More sustainable treatment helps clothes last longer and reduces environmental damage. Three important tips here are: wash less often, wash at lower temperatures and just clean the garment when necessary.
 


3. Better washing technology

Innovation in technology has been important for utilizing renewable energy sources such as solar energy and wind power, but they are also important when it comes to more ethical washing habits. A modern washing machine can save 80% more energy than one that is five years old and 60% just by dropping the temperature from 40 to 30 degrees. The majority of us do not optimize their product care this way, and over a third of us have never changed their wash habits since they were taught them.


4. Repair, reuse, recycle.

At this point, it may seem logical to throw garbage into garbage, and as a consequence, over a million tons of textiles are thrown every year. In reality, a garment's life cycle is far from over, and even when it is, garbage is not the place for it.

 

 

 

 

 

Vikonsept AS | Postboks 2515, 5512 , Norway
| hello@memini.no | Org.nr 988 790 605